Печат
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОБРИЧКА

Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки към наредби по под-мерки от ПРСР 2014-2020, включени в СВОМР на МИГ Добричка, за които с измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) отпада правното основание за издаването им /чл.9а/, екипът на МИГ Добричка подготвя промяна на Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР №РД50-27/05.04.2018г.

В описанието на под-мерки 19.2-4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"; 19.2-4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" и 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", както и в раздела за общи условия, приложими към всички под-мерки включени в СВОМР на МИГ Добричка, има препращане към наредби по съответните под-мерки на национално ниво от ПРСР 2014-2020 г. Препратките се отнасят до допустими/недопустими дейности и разходи, като са цитирани членове от Наредба №9/21.03.2015 г. и Наредба №20/27.05.2015 г., издадени от МЗХГ по реда на отменения чл.9а от ЗПЗП. В тази връзка, в частта по т. 5 „Описание на мерките от ЕЗФРСР" се предлага за одобрение от Общото събрание на СНЦ МИГ Добричка следния

 

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

 

Предложения и становища във връзка с проекта за изменение на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка ще се приемат в писмен вид на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 14.05.2018 г., 16:00 часа

Направените предложения ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на промяната в Стратегията, който предстои да бъде приет от Общото събрание на МИГ Добричка, насрочено за16.05.2018г.


Печат
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОБРИЧКА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ


В резултат на обединените усилия на общинското ръководство и на активните земеделци, предприемачи и граждани от територията на община Добричка, Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местната инициативна група (МИГ) Добричка беше одобрена за финансиране.
На 05.04.2018 г. Председателят на Управителния съвет на МИГ Добричка - инж. Тошко Петков подписа официално Споразумение за изпълнение на новата Стратегия за ВОМР с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). По силата на този документ, МИГ Добричка получава финансиране в размер на 2 933 000 лв. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С предоставените средства ще бъдат подпомагани проекти, които отговарят на приоритетите на Стратегията и допринасят за развитие на територията на общината.  
Стратегията за ВОМР предвижда средствата да бъдат предоставени за финансиране на проекти по шест мерки от ПРСР 2014-2020. Частни лица или фирми от територията могат да кандидатстват, както следва:
  • земеделските стопани - по под-мярка 19.2-4.1. за инвестиции в земеделските си стопанства;
  • за инвестиции в преработка на селскостопански продукти проекти ще се приемат по под-мярка 19.2-4.2.
  • oстаналите предприемачи ще могат да кандидатстват по под-мярка 19.2-6.4 с проекти за развитие на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги.
  • Община Добричка е допустим бенефициент по под-мерки 19.2-7.2 и 19.2-7.5 от Стратегията.
  • за НПО сектора е предвидена под-мярка 19.2-7.6.

Важно условие е кандидатите да са регистрирани на територията на община Добричка и дейностите по проектите да се изпълняват само на тази територия. В офиса на МИГ Добричка в с. Бранище екипът на местната инициативна група
ще консултира всички заинтересовани, като ги подпомага за оформяне на техните проектни идеи и съдейства за изготвянето на проектите им.

Управителният съвет на МИГ Добричка благодари на всички, които участваха в срещи, обучения и обсъждания в процеса на изготвяне на Стратегията за ВОМР и дадоха своя принос за постигане на този успех!
Печат
П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:
местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми,
НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

На 20 декември 2016 г. (вторник) в залата на Община Добричка ще се проведат срещи за  обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка, както следва:
Ø  за представители на местна власт, НПО, уязвими групи, читалища, клубове - от 10:30 ч.;
Ø  за земеделски стопани - от 11:30 ч.;
Ø  за неземеделски бизнес и услуги (микропредприятия, малки и средни фирми) - от 12.30 ч.

Основната цел на срещите е обсъждане на целите, мерките, приоритетите и параметрите на Стратегията и приемане на окончателен вариант на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка е на разположение на интересуващите се:

-       в офиса на МИГ Добричка - в с. Бранище, ул. „Първа" №19 а

Каним всички заинтересовани да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и да участват в обществените обсъждания


От Управителния съвет на МИГ Добричка
Печат
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
18 август 2016 г., с. Свобода

На 18 август 2016 г. от 17:00 часа се проведе информационна среща за консултиране с местната общност в с. Свобода, община Добричка. На срещата присъстваха 20 души, живеещи и/ или работещи на територията на селото и съседните села - Божурово и Паскалево. Участници в срещата бяха представители на: земеделския сектор, ангажирани в направления както следва: зърнено-житни култури - 15 души, плодове - 1, пчели - 3 души; и един представител на неземеделския бизнес - търговия и предоставяне на авторемонтни услуги.
На присъстващите беше предоставена информация за възможностите за кандидатстване с проект към Стратегията на МИГ Добричка по частните мерки, които ще бъдат включени в нея - 4.1, 4.2 и 6.4 от ПРСР 2014-2020. За участниците в срещата бяха подготвени разпечатки на работен вариант на основното съдържание на мерките - допустими дейности, приоритетни култури/ сектори, допустими разходи, финансови параметри на проектите, размер на безвъзмездната финансова помощ. Под формата на дискусия, присъстващите бяха поканени да споделят своите виждания и очаквания по отношение на тези параметри. Сами да определят как и за какво да се кандидатства, на кое да се даде предимство, да решат дали да се подпомогнат допълнително младите, или биопроизводителите, или съществуващите стопанства/ бизнес, или стартиращи такива... Участниците изразиха мнение и становище по отношение на параметрите на проектите по отделните мерки.

2 3
5 4
Споделени бяха идеи за изграждане на складове за земеделска продукция и кантар, за засаждане на трайни насаждения, за закупуване на техника и инвентар, включително и за пчеларството. Изразен беше интерес към преработвателната мярка, за обособяване на цех за преработка на плодове, както и цех за добив, преработка и пакетиране на пчелен мед. На срещата присъства и представител на неземеделския бизнес, който представи идеята си за кандидатстване с проект към Стратегията на МИГ-а, за осъществяване на която ще са необходими около 200 000,00 лева, част от които той би искал да бъдат възстановени под формата на безвъзмездна финансова помощ.
На базата на всички изказани проектни идеи, с помощта на координаторите, присъстващите успяха да оформят „скелета" на частните мерки. Бяха изведени приоритетите на хората с потенциал, бяха зададени границите, в които трябва да се „движи" размера на проектите, категорично се изрази мнението, че размерът на субсидията по мерките не бива да се намаля спрямо тези, определени за аналогичните мерки на национално ниво. Заявеният интерес за изграждане и оборудване на две преработвателни производства би следвало да се вземе предвид и в процеса на бюджетиране на Стратегията - при разпределението на средствата по отделните мерки.