Печат

Устав на СОПД МИГ Добричка Прочети
Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ Добричка има сключен договор Изтегли
Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието: 
2010 г.: 1. Заявление ; 2. Декларации ; 3. Решение на съда ; 4. Отчет за дейността;   5. Устав
2011 г.:
2012 г.: 1. Заявление ; 2. Декларации ; 3. Годишен доклад ; 4. Счетоводен баланс ; 5. ОПР
2013 г.: 1. Заявление ; 2. Декларации ; 3. Годишен доклад ; 4. Счетоводен баланс ; 5. ОПР


2014 г.: 1. Заявление ; 2. Декларации ; 3. Годишен доклад ; 4. Счетоводен баланс ; 5. ОПР
Партида на юридическо лице