Печат
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СМР

На основание:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 от 2009 г. (обн. ДВ бр. 107 от 13.12.2013 г.) за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от ПРСР 2007 - 2013 г.,
и Допълнително споразумение №РД 50-145/21.12.2013 г.,  


МИГ Добричка удължава първоначално определения срок за договаряне на проекти към СМР до 30.06.2014 г.