Печат
ПОКАНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА


На основание решение на Управителния съвет на МИГ Добричка, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. (обн. ДВ бр. 107 от 13.12.2013 г.), Допълнително споразумение №РД 50-145/21.12.2013 г., в съответствие с чл.23, ал.2, т.2 на Наредба №23 и Стратегията за местно развитие, със Заповед 41-1/20.01.2014 г. на изпълнителния директор,

МИГ ДОБРИЧКА
обявява последна покана за набиране на заявления за подпомагане по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ДОБРИЧКА (за периода 2007-2013 г.), чрез открита процедура за конкурентен подбор, отворена за кандидатстване през периода от 28 януари до 28 февруари 2014 г., с индикативен остатъчен бюджет за всяка отделна мярка до изчерпване на средствата по нея.  
Дейностите по проектите, финансирани по мерките на Стратегията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на територията, на която действа МИГ ДОБРИЧКА, която съвпада с територията на Община Добричка.  
Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ ДОБРИЧКА.  
Приемат се заявления по следните мерки:
Мярка 41/121 - Модернизиране нa земеделските стопанства
Мярка 41/312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Мярка 41/321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
Мярка 41/322 - Обновяване и развитие на населените места

Общ индикативен разполагаем бюджет по поканата: 195 983,96 лв.

Необходимата информация за кандидатстване може да бъде получена в офиса на МИГ всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа. Екипът на МИГ ДОБРИЧКА ще предоставя устни консултации на потенциалните кандидати в офиса на МИГ в дните понеделник, вторник и сряда,  между 10:00 и 13:00 часа и по предварително обявен график; и ще отговаря писмено по електронна поща на въпроси, зададени по е-мейл или чрез страницата на МИГ-а. (www.mig-dobrichka.org - рубрика „контакти")