Печат
Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел  "МИГ Добричка"

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Добричка", на основание чл.24 ал.1, свиква Общо събрание, което ще бъде проведено на 26.02.2014г. от 15.00 часа в залата на община Добричка с адрес- гр.Добрич, ул."Независимост" 20, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа:
Запознаване с Годишния доклад за дейността на Сдружението през 2013 година.
Точка втора: Запознаване с Годишния финансов отчет за 2013 година.
Точка трета: Предложение за увеличение на членския внос на Сдружението.
Точка четвърта: Приемане и подкрепа на възможността за участие на Сдружение МИГ Добричка с проекти по програми, финансирани от Европейския съюз през новия програмен период 2014-2020г.
Точка пета: Организационни - предложение за актуализиране състава на Сдружението.


Каним всички членове на Сдружението да присъстват!