Печат

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА

МИГ ДОБРИЧКА обявява Покана за допълнително набиране на заявления за подпомагане за 2014 г. по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ ДОБРИЧКА (за периода 2007-2013 г.), чрез открита процедура за конкурентен подбор, отворена за кандидатстване през периода от 08 септември до 12 септември 2014 г, с индикативен остатъчен бюджет за всяка отделна мярка.  

Дейностите по проектите, финансирани по мерките на Стратегията за местно развитие, трябва да се осъществяват само на територията, на която действа МИГ ДОБРИЧКА, която съвпада с територията на Община Добричка.

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на МИГ ДОБРИЧКА.  

Приемат се заявления по следните мерки:
Мярка 41/121 - Модернизиране нa земеделските стопанства
Мярка 41/123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
Мярка 41/311 - Разнообразяване към неземеделски дейности
Мярка 41/312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Мярка 41/322 - Обновяване и развитие на населените места

Общ индикативен разполагаем бюджет по поканата: 206 956,62 лв. плюс остатъка от предходни приеми по съответните мерки

Необходимата за кандидатстване документация по всяка от мерките е публикувана на интернет страницата на МИГ ДОБРИЧКА www.mig-dobrichka.org.

Екипът на МИГ ДОБРИЧКА ще предоставя консултации на потенциалните кандидати в офиса на МИГ и ще отговаря писмено по електронна поща на въпроси, зададени по е-мейл или чрез страницата на МИГ-а. (www.mig-dobrichka.org - рубрика „контакти")

Проектните предложения се подават всеки работен ден от периода 08 - 12 септември от 10:00 до 17:00 в офиса на МИГ ДОБРИЧКА на адрес с. Бранище, ул. „Първа" № 19А