Печат

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА „ПОДХОДА ЛИДЕР – ПРИЛАГАНЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА” - ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, СНЦ „МИГ – ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО”

На 11-13 март 2015 г. екипът на МИГ Добричка взе участие в Националната среща  „Подходът ЛИДЕР – прилагане, възможности и предизвикателства”, проведена в гр. Панагюрище, по покана на СНЦ „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово”.

На срещата присъстваха представители на МИГ, Управляващия орган на ПРСР -  Дирекция „Развитие на селските райони”, експерти от Държавен Фонд „Земеделие” - РА и Национална селска мрежа.

Основни цели на срещата бяха предоставяне на информация за напредъка по прилагане на стратегиите за местно развитие; обсъждане на напредъка по мерки 41, 431 и 421, данни за усвояването на средства и изпълнение на проекти по СМР; обсъждане на бъдещите проблеми и възможните решения за изпълнение на мерките от ос 4 до края на периода и предоставяне на информация относно прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие”.