Печат

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОТ МИГ ДОБРИЧКА

 

За периода на изпълнение на Стратегията за местно развитие, от 2012 до края на 2014 г. в МИГ Добричка са постъпили 69 заявления за подпомагане от 48 частни и 3 публични бенефициента. Очакваната от тях субсидия представлява 111,75 % от бюджета, предоставен за управление на МИГ Добричка по Ос 1 и Ос 3 на ПРСР 2007- 2013. Този факт показва, че са планирани оптимално нуждите от подкрепа на трите сектора. Екипът на МИГ Добричка е успял да популяризира възможностите и целите на Стратегията.
През периодите на прием на заявления за подпомагане са предприели ефективни действия, насочени към представителите на бизнеса и публичния сектор и са успели да мобилизират техния интерес.