Печат
В периода 22-25 юни 2015 г. Министерството на земеделието и храните съвместно със Звеното за управление на Националната селска мрежа организираха  Международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР, която се състоя в гр. Пловдив. Домакини на събитието бяха МИГ „Раковски" и МИГ „Тракийско - родопска яка".

В конференцията взеха участие близо 140 представители на управляващи органи, разплаща
-телни агенции, местни инициативни групи, Национални селски мрежи и ЛИДЕР асоциации от България, Румъния, Македония, Франция, Турция, Грузия и Италия. Във форума взе участие и г-жа Каролина Ясинска, представител на Европейската комисия, отговарящ за изпълнението на подхода ЛИДЕР/ВОМР.