Печат
ПРИКЛЮЧИ периода за прием

на заявления за подпомагане по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка, финансирана по ПРСР за периода 2007-2013 г.

На 28 февруари 2014 г. приключи периода за прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка.  От 28 януари до крайната дата в офиса на МИГ-а бяха внесени общо 4 проектни предложения, разпределени по мерки както следва:
* По мярка 121 „Модернизиране нa земеделските стопанства" - две заявления, включващи съответно инвестиции за закупуване на земеделски инвентар и линия за производство на плодови сокове на обща стойност 91 954, 43 лв.. Единият  от проектите е внесен като резервен в съответствие с разработените от ДФЗ през 2012 г. „Указания за прилагане на мярка 41 "Прилагане на стратегиите за местно развитие" от ПРСР (2007-2013г.)
* * По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" - е подадено едно заявление за закупуване на ИК технологии, подадено от Община Добричка на стойност 40 996,44 лв..
* * * По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" - едно заявление за ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа в 6 населени места на община Добричка, подадено от Община Добричка на стойност 102 652,02 лв.