Печат
П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОБРИЧКА ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:
местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми,
НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

На 20 декември 2016 г. (вторник) в залата на Община Добричка ще се проведат срещи за  обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Добричка, както следва:
Ø  за представители на местна власт, НПО, уязвими групи, читалища, клубове - от 10:30 ч.;
Ø  за земеделски стопани - от 11:30 ч.;
Ø  за неземеделски бизнес и услуги (микропредприятия, малки и средни фирми) - от 12.30 ч.

Основната цел на срещите е обсъждане на целите, мерките, приоритетите и параметрите на Стратегията и приемане на окончателен вариант на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка е на разположение на интересуващите се:

-       в офиса на МИГ Добричка - в с. Бранище, ул. „Първа" №19 а

Каним всички заинтересовани да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и да участват в обществените обсъждания


От Управителния съвет на МИГ Добричка
Печат
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
18 август 2016 г., с. Свобода

На 18 август 2016 г. от 17:00 часа се проведе информационна среща за консултиране с местната общност в с. Свобода, община Добричка. На срещата присъстваха 20 души, живеещи и/ или работещи на територията на селото и съседните села - Божурово и Паскалево. Участници в срещата бяха представители на: земеделския сектор, ангажирани в направления както следва: зърнено-житни култури - 15 души, плодове - 1, пчели - 3 души; и един представител на неземеделския бизнес - търговия и предоставяне на авторемонтни услуги.
На присъстващите беше предоставена информация за възможностите за кандидатстване с проект към Стратегията на МИГ Добричка по частните мерки, които ще бъдат включени в нея - 4.1, 4.2 и 6.4 от ПРСР 2014-2020. За участниците в срещата бяха подготвени разпечатки на работен вариант на основното съдържание на мерките - допустими дейности, приоритетни култури/ сектори, допустими разходи, финансови параметри на проектите, размер на безвъзмездната финансова помощ. Под формата на дискусия, присъстващите бяха поканени да споделят своите виждания и очаквания по отношение на тези параметри. Сами да определят как и за какво да се кандидатства, на кое да се даде предимство, да решат дали да се подпомогнат допълнително младите, или биопроизводителите, или съществуващите стопанства/ бизнес, или стартиращи такива... Участниците изразиха мнение и становище по отношение на параметрите на проектите по отделните мерки.

2 3
5 4
Споделени бяха идеи за изграждане на складове за земеделска продукция и кантар, за засаждане на трайни насаждения, за закупуване на техника и инвентар, включително и за пчеларството. Изразен беше интерес към преработвателната мярка, за обособяване на цех за преработка на плодове, както и цех за добив, преработка и пакетиране на пчелен мед. На срещата присъства и представител на неземеделския бизнес, който представи идеята си за кандидатстване с проект към Стратегията на МИГ-а, за осъществяване на която ще са необходими около 200 000,00 лева, част от които той би искал да бъдат възстановени под формата на безвъзмездна финансова помощ.
На базата на всички изказани проектни идеи, с помощта на координаторите, присъстващите успяха да оформят „скелета" на частните мерки. Бяха изведени приоритетите на хората с потенциал, бяха зададени границите, в които трябва да се „движи" размера на проектите, категорично се изрази мнението, че размерът на субсидията по мерките не бива да се намаля спрямо тези, определени за аналогичните мерки на национално ниво. Заявеният интерес за изграждане и оборудване на две преработвателни производства би следвало да се вземе предвид и в процеса на бюджетиране на Стратегията - при разпределението на средствата по отделните мерки.
Печат
ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ЗА ПОДХОДА ВОМР

На 18 август 2016 г. от 10:00 часа, в зала в сградата на Община Добричка се проведе еднодневно обучение на местни лидери от нестопанския сектор за подхода ВОМР. В обучението участие взеха общо 22 души, представители на народни читалища от територията и един футболен клуб. Обучението беше проведено от координаторите, ангажирани с организиране на дейностите във връзка с изготвянето на СВОМР.
Надежда Василева и Нели Събева представиха пред участниците подхода ВОМР. Като част от обучението бяха представени добри практики от реализирани вече проекти, които да послужат като пример и генериране на приложими идеи за дейности, които биха довели до подобряване и разнообразяване на живота на хората от селата, до преодоляване на социалната изолация, за организиране на различни празници и фестивали, които ще обогатят живеещите и ще привлекат нови хора към територията. Присъстващите бяха насочвани и към идеи, свързани и с типичната читалищна дейност - за опазване и подобряване на селското културно, природно и историческо наследство.

1_ngo 2_ngo
В хода на проведената дискусия бяха споделени доста и интересни идеи за организиране и провеждане на различни празници и фестивали. Други по-прагматични бяха свързани със:  закупуване на носии за танцовите и певческите групи;  закупуване на обзавеждане и оборудване на залите - пердета, озвучителна техника, декори ... ; за създаване на информационни и младежки центрове. 
Не липсваха и идеи, свързани със спорта и привличането на децата за участие в детски турнири. Представител на ФК „Вихър-2013" от с. Бранище сподели пред присъстващите отдавнашната си идея да организира и проведе детски футболен турнир, а в бъдеще и спартакиада в с. Бранище. Състезателите ще бъдат не вече съществуващи отбори, а новосформирани от децата, които в началото на лятната ваканция са по селата и искат да участват. Планира се по проекта да се закупят 2 малки врати, топки, екипи, награди, украса - флагчета.., както и почерпка за децата.

3_ngo 4_ngo

Участниците в обучението бяха призовани да заявят категорично желанието си за кандидатстване с проекти към СВОМР на МИГ и да вземат активно участие в предстоящите мероприятия, свързани с разработването на Стратегията. Присъстващите бяха убедени, че на всеки един етап от осъществяване на идеите им могат да разчитат за съдействие и помощ от страна на екипа на Местната инициативна група.  Всеобщото мнение беше, че при добра организация и изпълнение, тези празници и дейности имат потенциал да се превърнат в традиционни и да насочат интереса на жителите на цялата община, а и на близкия областен център към селата на Добричка. По този начин ще се постигне оживление на територията, ще се привлекат външни хора, които да разнообразят ежедневието и да внесат нови идеи, дух и начинания.
Печат

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ЗА ПОДХОДА ВОМР 

На 16 август 2016 г., в зала в сградата на Община Добричка се проведе еднодневно обучение на  местни лидери от публичния сектор за подхода ВОМР. В обучението участие взеха 20 души, членове на общинския съвет и общинската администрация към Община Добричка. Организаторите на мероприятието представиха пред участниците подхода ВОМР и развитието на ЛИДЕР през годините. По времето на втория модул от обучението бяха презентирани добри практики от реализирани вече проекти по публичните мерки, които да послужат като пример и отправна точка за това как съществуващите местни проблеми са били решени посредством средствата от Стратегиите за местно развитие.

pub_1 pub_2

На присъстващите беше разяснена ключовата роля, която ще имат публичните власти при одобрението на Стратегията, а така също и в процесите по изготвяне и одобрение на проектните предложения и на някои от частните бенефициенти, и на кандидатстващите по публичните мерки. Участниците бяха насочени към генериране на приложими идеи, отговарящи на приоритетите на общината, които могат да бъдат реализирани чрез Стратегията. В резултат на проведена дискусия бяха дефинирани три проблема, които биха могли да бъдат решени посредством Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Реализирането на тези проектни идеи не изисква сериозен финансов ресурс, но ще има безспорен социален ефект върху територията.

pub_3 pub_4

Заинтересованите лица от публичния сектор бяха призовани да вземат активно участие в предстоящите мероприятия, свързани с разработването на Стратегията, за да може тя да отрази максимално и в пълна степен нуждите и потенциала на местната общност, изхождайки от спецификата и характерното за територията.