Профил на купувача

Печат

 


Партида на Възложителя в РОП: 2968

 

Публична покана ID 9045039, публикувана в РОП на 19.08.2015 г.: 
„Популяризиране, информиране и публичност на изпълненото по Стратегията за местно развитие през 2015г.”
с три обособени позиции:
Обособена позиция 1 (ОП 1): Изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ;
Обособена позиция 2 (ОП 2): Организиране на изнесена извън територията на община Добричка среща с настоящи бенефициенти на МИГ;
Обособена позиция 3 (ОП 3): Организиране на празник "Добруджанска плодородна есен" на територията на МИГ Добричка.
Срок за получаване на оферти: 28 август 2015 г. 17:00 часа


Изтегли документация за участие
Документи по проведената публична покана с ID 9045039:

1. Заповед за откриване на поръчката;
2. Регистър на получените оферти ;
3. Оферта на изпълнителя: по Лот 1 ; по Лот 2
4. Протокол от комисия за оценка на офертите ;
5. Контролен лист №1 ;
6. Решение на Възложителя ;
7. Уведомителни писма до участниците ;
8. Договори с избраните изпълнители: Лот 1 ; Лот 2 ;
9. Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите;
10. Информация за датата и основанието за приключване на договорите.
Публична покана ID 9044520, публикувана в РОП на 04.08.2015 г.:
„Обучения на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие през 2015 г.”. Предметът на обществената поръчка е: Организиране и провеждане на „Работно посещение на екипа на МИГ, членове на УС и/или ОС на МИГ и бенефициенти (общо до 11 души, влючително преводач) в действаща на територията на страна - членка на ЕС местна инициативна група”.
Срок за получаване на оферти: 13 август 2015 г. 16:00 часа 


Изтегли
документация за участие
Документи по проведената публична покана с ID 9044520:

1. Заповед за откриване на поръчката;
2. Регистър на получените оферти ;
3. Офертата на изпълнителя;
4. Протокол от комисия за оценка на офертите ;
5. Контролен лист №1 ;
6. Решение на Възложителя ;
7. Уведомително писмо до участника ;
8. Договор с избрания изпълнител;
9. Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите;
10. Информация за датата и основанието за приключване на договорите.
Регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките

Изтегли
Документи по проведената публична покана с ID 9026035:

1. Заповед за откриване на поръчката;
2. Публична покана ;
3. Регистър на получените оферти ;
4. Протокол от комисия за оценка на офертите ;
5. Контролен лист №1 ;
6. Решение на Възложителя ;
7. Уведомителни писма до участниците: 1-ва част ; 2-ра част ;
8. Договори с избраните изпълнители: Лот 1 ; Лот 2 ; Лот 3 ; Лот 4 ; Лот 6 ; Лот 7
9. Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите;
10. Информация за датата и основанието за приключване на договорите.

Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ Добричка има сключен договор
Изтегли

Във връзка с нормативните срокове за сключване на договор с избраните изпълнители, молим всички участници да изпратят потвърждение за получаване на уведомителните писма по повод резултатите от публичната покана.
Благодарим ви предварително за съдействието!


Публична покана ID 9026035:
„Популяризиране, информиране, публичност и визуализация на изпълнението на Стратегия за местно развитие през 2014 г.”
Срок за получаване на оферти: 06 март 2014 г. 16:00часа

Документация за участие
.......

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки 2013 г.

Изтегли